اکباتانِ مَن

داروخانه های شهرک اکباتان

 • داروخانه دکتر مشایخی

  44699030

  فاز یک، سوپر 11

 • داروخانه دکتر صفاپور

  44670122

  فاز دو، بلوک 7

 • داروخانه دکتر عروجی

  44666996

  بلوار اصلی، برج سبز

 • داروخانه دکتر پور صدیقی

  44663667

  فاز دو، بازارچه کوثر

 • داروخانه دکتر فلاح زاده (شبانه روزی)

  44653498

  بلوار اصلی

 • داروخانه دکتر فرجداریان

  44653024

  فاز دو، بلوک 5

 • داروخانه دکتر محمودی

  44649350

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • داروخانه دکتر عبدالهی

  44662227

  بلوار اصلی، کوچه طوس

 • داروخانه دکتر محبوبی

  44642497

  بیمه چهارم

 • داروخانه دکتر ریاضی

  44666443

  فاز یک، سوپر 8

 • داروخانه دکتر زرگرسرایی

  44692170

  فاز دو، بلوک 8

 • داروخانه دکتر کریمی

  44674428

  خیابان عظیمی

 • داروخانه دکتر شهیدی

  44692773

  فاز یک، سوپر 4