اکباتانِ مَن

دفاتر هیئت مدیره بلوکهای شهرک اکباتان

 • هیئت مدیره بلوک 7

  44654155

  فاز دو، بلوک 7

 • هیئت مدیره بلوک A5

  44644423

  فاز یک، بلوک A5

 • هیئت مدیره بلوک 13

  44661952

  فاز دو، بلوک 13

 • هیئت مدیره بلوک 17

  44642652

  فاز دو، بلوک 17

 • هیئت مدیره بلوک B4

  44644741

  فاز یک، بلوک B4

 • هیئت مدیره بلوک D1

  44654926

  فاز سه، بلوک D1

 • هیئت مدیره بلوک 3

  فاز دو، بلوک 344671199

 • هیئت مدیره بلوک 16

  44660919

  فاز دو، بلوک 16

 • هیئت مدیره بلوک B3

  44654510

  فاز یک، بلوک B3

 • هیئت مدیره بلوک 12

  44651534

  فاز دو، بلوک 12

 • هیئت مدیره بلوک C2

  44644920

  فاز یک، بلوک C2

 • هیئت مدیره بلوک 2

  44662781

  فاز دو، بلوک 2

 • هیئت مدیره بلوک 1

  44661144

  فاز دو، بلوک 1

 • هیئت مدیره بلوک 5

  44693115

  فاز دو، بلوک 5

 • هیئت مدیره بلوک E2

  44659495

  فاز سه، بلوک E2

 • هیئت مدیره بلوک 4

  44662170

  فاز دو، بلوک 4

 • هیئت مدیره بلوک B2

  44652843

  فاز یک، بلوک B2

 • هیئت مدیره مرکزی اکباتان

  44692685

  فاز یک، بلوک A2

 • هیئت مدیره بلوک D2

  44692420

  فاز سه، بلوک D2

 • هیئت مدیره بلوک A3

  44644127

  فاز یک، بلوک A3

 • هیئت مدیره بلوک 19

  44667816

  فاز دو، بلوک 19

 • هیئت مدیره بلوک B1

  44647402

  فاز یک، بلوک B1

 • هیئت مدیره بلوک 11

  44655373

  فاز دو، بلوک 11

 • هیئت مدیره بلوک 15

  44661378

  فاز دو، بلوک 15

 • هیئت مدیره بلوک 18

  44655355

  فاز دو، بلوک 18

 • هیئت مدیره بلوک 9

  44663024

  فاز دو، بلوک 9

 • هیئت مدیره بلوک 10

  44658818

  فاز دو، بلوک 10

 • هیئت مدیره بلوک 8

  44656476

  فاز دو، بلوک 8

 • هیئت مدیره بلوک E1

  44643554

  فاز سه، بلوک E1

 • هیئت مدیره بلوک A1

  44660259

  فاز یک، بلوک A1

 • هیئت مدیره بلوک A4

  44644341

  فاز یک، بلوک A4

 • هیئت مدیره بلوک A2

  44668142

  فاز یک، بلوک A2

 • هیئت مدیره بلوک 6

  44660820

  فاز دو، بلوک 6

 • هیئت مدیره بلوک 14

  44666313

  فاز دو، بلوک 14