اکباتانِ مَن

دندانپزشکی های شهرک اکباتان

 • دکتر فتاحی

  44667573

  بلوار اصلی، برج سبز

 • کلینیک دندانپزشکی شاهین

  44662307

  بیمه دوم

 • کلینیک دکتر اشراقی

  44666608

  بلوار اصلی، کوچه طوس

 • کلینیک دندانپزشکی زاگرس

  44696990

  خیابان عظیمی

 • دکتر میرمحمدی

  44657032

  بلوار اصلی، برج سایه

 • دکتر حسین خانی

  44696756

  خیابان عظیمی

 • دکتر حسینی

  44697669

  بلوار اصلی، ساختمان تیراژه

 • دکتر مقدادی

  44649846

  خیابان عظیمی

 • دکتر علیپور

  44669127

  بلوار اصلی، کوچه یاس

 • دکتر عزیزی

  44666157

  بلوار اصلی، مجتمع نگین

 • دکتر قائم مقامی

  44667573

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دندانپزشکی برج آبی

  44669686

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر حسین زاده

  44630303

  بلوار اصلی، کوچه فیات

 • دکتر اصلانی

  44659926

  خیابان عظیمی

 • دکتر ملکی

  44672812

  بلوار اصلی، برج سایه

 • دکتر مقدس زاده

  44669698

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر توکلیان

  44669698

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر جهان پویا

  44666956

  بلوار اصلی، ساختمان پویا

 • دکتر امیدی

  44696991

  خیابان عظیمی

 • کلینیک دندانپزشکی هیراد

  44698363

  بلوار اصلی، مجتمع آریو

 • دکتر اثنی عشری

  44690399

  بلوار اصلی، کوچه تیرداد

 • دکتر گل علی پور

  44669127

  بلوار اصلی، کوچه یاس

 • دکتر دیانتی

  44672812

  بلوار اصلی، برج سایه

 • دکتر خانزاده

  44669698

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر بوالهری

  44690399

  بلوار اصلی، کوچه تیرداد

 • دکتر جهانگیری

  44657433

  خیابان عظیمی

 • دکتر معینی

  44663777

  بلوار اصلی، کوچه طوس

 • دکتر افتخار

  44698078

  فاز دو، بلوک 13

 • دکتر خاموشی

  44632709

  فاز دو، بلوک 14

 • دکتر علیزاده

  44670100

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر نیکنام

  44668381

  خیابان عظیمی

 • دکتر وزیری

  44659009

  بلوار اصلی، کوچه حسین خانی

 • دکتر ایمان آذر

  44666133

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر زاهدی

  44640074

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • دکتر ناصری

  44649790

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • دکتر ناصری

  44647901

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • دکتر نوری

  44665356

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • دکتر فروغی

  44666157

  بلوار اصلی، مجتمع نگین