اکباتانِ مَن

پزشکان متخصص اطفال شهرک اکباتان

 • دکتر خدنگ

  44695681

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر افشار

  44667089

  بلوار اصلی، برج سایه

 • دکتر زارعی

  44691401

  فاز دو، درمانگاه رازی

 • دکتر باوریان

  44654913

 • دکتر حق شناس

  44641686

  بلوار اصلی، کوچه یاس

 • دکتر جهانگیری

  44696507

  بلوار اصلی، برج آبی 2