اکباتانِ مَن

پزشکان عمومی شهرک اکباتان

 • دکتر ناویافر

  44657691

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر رستمی

  44666689

  فاز دو، بلوک 14

 • دکتر حیدری

  44694177

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر پاکزاد

  44667168

  بلوار اصلی، برج سایه

 • دکتر رضایی

  44691262

  بلوار اصلی، ساختمان پویا

 • دکتر پور مومن

  44694323

  فاز دو، بلوک 4

 • دکتر فتحی

  44669272

  بلوار اصلی، کوچه طوس

 • دکتر سیف نژاد

  44635499

  فاز دو، بلوک 9

 • دکتر دسترنج

  44660173

  خیابان عظیمی

 • دکتر زرگر سرائی

  44698530

  فاز دو، بلوک 8

 • دکتر ابوصابر

  44672567

  فاز یک، بلوار اصلی

 • دکتر موسوی

  44673300

  بلوار اصلی، کوچه فیات

 • دکتر انجرانی

  44693146

  فاز یک، بلوار اصلی

 • دکتر قریشی

  44667603

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر خسروی

  44669830

  فاز دو، بلوک 11

 • دکتر معینی

  44634987

  فاز دو، بلوک 18